Obadja

BIBELSTUDUM / AKTUELT / PROFETIER

Åpenbart på forhånd

Han kom til templet, drevet av Ånden. Da foreldrene kom inn med barnet Jesus for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Simeon ham i armene sine og lovet Gud, og sa: Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse (Luk 2:27-30).

Da Jesus ble født, levde det en gammel mann med navn Simeon. Det var åpenbaret for ham av Den Hellige Ånd at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens Messias (Luk 2:26). En dag taler Ånden til han. «Gå til tempelet», sier Han,»Der vil du møte Messias». Simeon kommer til tempelet og finner et fattig ektepar med sin lille sønn. Gutten vet vel knapt hvor han er eller hva framtiden vil bringe. Det er da det merkelige skjer. Simeon tar gutten i armene, priser Gud og sier: Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse, som du har beredt for alle folks åsyn, et lys til åpenbaring for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel (Luk 2:29-32). Hvilken tro!!! Mannen holder et hjelpeløst, lite barn i armene. Hvordan kan han vite alt dette? Og at det er nettopp dette (!) barnet det gjelder? Han vet det ikke, men tror det!

I Åp. 12 står det om en kvinne kledd i solen, med månen som underlag og gravid i siste måned (vers 1.2). Det neste Johannes får se er et stort ildrødt dyr med syv hoder og ti horn. I sin aggresjon prøver det å ta livet av barnet kvinnen skulle føde. Hun fødte en sønn, et guttebarn, som skal styre alle hedningefolkene med jernstav. Og hennes barn ble bortrykket til Gud og hans trone (Åp 12:5).

Hvordan skal dette forstås? Bokstavelig eller symbolsk? Eller begge? Den bokstavelige forståelsen finner vi i Guds løfte til Eva etter syndefallet. Og jeg vil sette fiendskap mellom deg (slangen) og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl (1M 3:15). Dette løftet ble forklart opp igjennom historien av patriarkene, kongene og profetene. Jesaja sier: Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel (Jes 7:14). Oppfyllelsen av disse profetiene er Jesus Kristus. I Det nye testamentet kan vi lese om hvordan Jesus ble født av en kvinne, akkurat som vi. Dette er den bokstavelige forståelsen av kvinnen i Åp. 12, Jesu fødsel, hvor Maria var Hans mor.

Har denne profetien også en symbolsk betydning? Kan «kvinne» bety noe mer i bibelsk sammenheng? Ser du nærmere etter i bibelordboka betyr «kvinne», «jomfru», «horkvinne» o.l. menighet og/ eller Guds folk. Kvinnen vi møter i Åp. 12 er en ren kvinne, den første kristne menighet som ble opprettet etter Jesu befaling av Hans disipler.

Hva så med dragen? Hva symboliserer den? Den store drage ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham (Åp 12:9). Den bokstavelige oppfyllelsen er Satan, Kristi motstander. Her kommer vi også tilbake til jordens barndom. I første mosebok kapittel tre kan vi lese om en kvinne og en slange. Vi leser i vers 15 og 16: Og jeg vil sette fiendskap mellom deg (slangen) og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. Til kvinnen sa han: Jeg vil gjøre din møye stor i ditt svangerskap. Med smerte skal du føde dine barn. Til din mann skal din attrå stå, og han skal råde over deg. Her finner vi den bokstavelige konflikten.

Symboliserer dette dyret noe mer? I likhet med Daniels bok er Åpenbaringsboken apokalyptisk. Den apokalyptiske litteraturen er kjent for sin bruk av bilder og symboler. Hva er et dyr et bilde på? Disse store dyrene, fire i tallet, er fire konger som skal oppstå av jorden. ... Slik lød hans ord: Det fjerde dyret vil bli et fjerde rike på jorden, et som er annerledes enn alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, tråkke den ned og knuse den. De ti horn betyr at det av dette riket skal oppstå ti konger. Og etter dem skal det oppstå en annen konge, som skal være annerledes enn de foregående. Han skal underkue tre konger (Dan 7:17.23.24). Eldste og aktet mann er hodet, og en profet som lærer løgn, er halen (Jes 9:15).

På den tiden dette ble skrevet var demokrati et fremmedord. Da var det en mann (!) som bestemte alt der han regjerte, akkurat som det er i diktatoriske land den dag i dag. Dyret i Åpenbaringen 12 er også et bilde på et rike. Hvilket rike regjerte da Jesus ble født? Prøvde denne makten å utrydde Jesus? Les din Bibel, og du vil finne det ut.

I Åp. 13 møter vi et nytt dyr: Og jeg så et dyr stige opp av havet. Det hadde ti horn og sju hoder. På sine horn hadde det ti kroner. Og på sine hoder hadde det spottenavn. Dyret som jeg så, lignet en leopard, og det hadde føtter som en bjørn, og munnen var som munnen på en løve. Og dragen gav det sin kraft og sin trone og stor makt (Åp 13:1.2). Rart dyr, ikke sant? Ikke bare har det syv hoder og ti horn, men er en blanding av løve, bjørn og leopard. Hvorfor? Åpenbaringen er en apokalypse, fullspekket med symboler. Disse symbolene er forklart andre steder i skriften. I Daniels bok, Gamletestamentets apokalypse, kap.7, finner vi igjen disse dyrene. Legger vi sammen hodene og hornene får vi blandingsdyret i Åp. 13. Hva betyr det? Vil det si at denne stormakten har egenskaper fra de tidligere verdensmaktene Babylon, Medio-Persia, Grekenland og Romerriket og de ti germanske stammene?

Hvordan oppfører dette dyret seg? Og jeg så et av dyrets hoder likesom såret til døden, men det dødelige sår ble legt. Og all jorden undret seg og fulgte etter dyret. De tilbad dragen, fordi den hadde gitt dyret makt. Og de tilbad dyret og sa: Hvem er lik dyret og hvem kan stride mot det? Det ble gitt det en munn som talte store og bespottelige ord. Og det ble gitt det makt til å holde på i førtito måneder. Det åpnet sin munn til spott mot Gud – til å spotte hans navn og bolig og dem som bor i himmelen. Og det ble gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem. Det ble gitt det makt over hver stamme og hvert folk og hvert tungemål og hvert folkeslag (Åp 13:3-7).

Denne makten forfølger ikke bare de kristne, Guds folk, men utgir seg for å være en religiøs makt. Det er den samme makten Daniel snakker om: Etter dette fikk jeg i mine nattlige syner se et fjerde dyr, fryktelig og forferdelig og overmåte sterkt. Det hadde store tenner av jern og åt og knuste, og det som ble tilbake, tråkket det ned med føttene. Det var annerledes enn alle de dyrene som var før det, og det hadde ti horn.

Jeg gav nøye akt på hornene. Da fikk jeg se et annet lite horn som skjøt opp mellom dem, og tre av de første horn ble rykket opp for å gi plass til det. Og se, dette hornet hadde øyne som menneskeøyne, og en munn som talte store ord...De ti horn betyr at det av dette riket skal oppstå ti konger. Og etter dem skal det oppstå en annen konge, som skal være annerledes enn de foregående. Han skal underkue tre konger. Han skal tale ord mot Den Høyeste og undertrykke Den Høyestes hellige, og tenke på å forandre tider og lov. Og de skal overgis i hans hånd for én tid og tider og en halv tid (Dan 7:7.8.24.25).

Også i et annet syn refererer Daniel til denne makten: Geitebukken ble overmåte mektig. Men nettopp som den hadde nådd sin fulle styrke, ble det store hornet brukket av. I dets sted vokste det opp fire horn, store å se til. De vendte mot himmelens fire hjørner. Fra ett av dem skjøt det fram et lite horn, som vokste seg overmåte stort mot sør og mot øst og mot det fagre land. Det vokste helt opp til himmelens hær og kastet noen av hæren og av stjernene til jorden, og tråkket dem ned. Ja, helt til hærens fyrste hevet det seg. Det tok fra ham det stadige offer, og stedet for hans helligdom ble omstyrtet. Sammen med det stadige offer ble hæren overgitt til ødeleggelse for frafallets skyld. Og hornet kastet sannheten til jorden. Det hadde framgang med alt det foretok seg (Dan 8:8-12 ). Det er etter dette Stormakten i Åp. 13 trer fram på arenaen etter Romerrikets (det 4. dyret i Dan. 7) fall i år 476 e.Kr.

Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde to horn, likesom et lam, men talte som en drage (Åp 13:11) . Hva symboliserer så dette dyret? Hvor kommer det fra? Det første dyret i kapittelet kommer opp av havet, folkemassene, som hav og vann, elver o.l. er et bilde på (Åp 17:5). Når dette lammet kommer opp av jorden, kan det da bety noe annet enn at det oppstår et helt annet sted? Et annet kontinent på vår klode?

Slangen sprutet av sin munn vann som en elv etter kvinnen, for å rive henne bort med elven. Men jorden kom kvinnen til hjelp, og jorden åpnet sin munn og slukte elven som dragen sprutet av sin munn (Åp 12:15.16) . Som vi før har sett ble annerledes troende forfulgt, fengslet, torturert og drept av en religiøs makt i Europa. Det kostet å følge sin egen samvittighet. På slutten av 1499-tallet ble Amerika oppdaget. Dette kontinentet ble med årene et fristed for mange kristne. Det ble til og med skrevet i grunnloven at staten ikke skulle blande seg inn i hva hver enkelt trodde eller deres måte å tilbe på.

Hvordan er det med USA i dag? Den siste tiden har de ti bud blitt hengt opp i offentlige bygninger, bl.a. skoler, grunnet store voldsproblemer og kriminalitet. «Vi må tilbake til skriften!», sier de,»Vi kan ikke la denne utviklingen fortsette!» Og det er sant. Tanken er god. Men er det rett måte å gjøre det på? Kan staten i Amerika favorisere den kristne moralen uten å gå imot sin egen grunnlov?

Den største forandringen har funnet sted etter terrorangrepet 11. september 2001. Det ble opprettet militære domstoler som gir seg selv rett til å arrestere, fengsle, dømme og kanskje til og med henrette folk bare ved den minste mistanke. Vedkommende har ingen rett til forsvarer eller innsyn i egne sakspapir, og ingen behøver å få greie på det. De bare «forsvinner». Disse domstolene skal kunne opprettes på krigsskip og amerikanske militære baser. Mandag 17/12 2001 på NRK Alltid nyheter ble det sagt at CIA, USA eksterne etterretningssystem, ble bevilget mer penger til bestikkelse, for å kunne «kjøpe» opplysninger om terrorister, hovedsaklig fra offentlige tjenestemenn. CIA har også fått friere tøyler til tortur under avhør, eventuelt etterfulgt av en henrettelse, likvidasjoner. De fjerner bevismaterialet.

John Ashcroft og justisdepartementet har utarbeidet nye lover som tillater myndighetene å lese alle brev og korrenspondanse på internett, også samtaler og lydfiler kan avlyttes. Loven kalles USA Patriot Act of 2001 og åpner for at private hjem kan gjennomsøkes i hemmelighet uten å informere de som bor der. Den åpner også for «Sneak and peak»-tillatelse, dvs. at agenter kan implantere elektroniske registratorer (key loggers) i en enhver datamaskin som brukes av personer de ønsker å ha under oppsyn, så eventuelle koder, passord og budskap kan overvåkes.

Hvorfor denne plutselige forandringen? På grunn av tragedien på World Trade Center 11. september 2001. Målet er å oppspore terrorister og uskadeliggjøre dem. Det er ikke bare USA som gjør dette. I november 2001 opprettet det britiske parlament nye antiterrorlover i likhet med de amerikanske.

Hvem er så en terrorist? Guvernøren i Pennsylvania, Tom Rigde, leder for et nytt departement, «Departmentet for nasjonal sikkerhet» opprettet november 2001, definerer terrorister som de som «...uttaler seg kritisk om andre, bare fordi de tilber Gud på en annen måte... « Det har også vakt oppsikt at de som har kritisert lovene «...av sentrale personer i den amerikanske administrasjonen, er beskyldt for å støtte terrorismen.» Den britiske antiterrorloven sier: «...budskap som kan oppfattes som religiøst støtende & derfor kan føre til motsetninger mellom folkegrupper, skal forbys og rammes av antiterrorloven.» Medlemsavisen «Ungdom mot EU», den siste 2001 og sist utkomne nummer (April 2002), forteller oss at EU vurderer å kalle fredelige demonstrasjoner for terrorisme. Amnesti International følger også den nye utviklingen med frykt og beven, bl.a. i siste nummer for 2001, hvor det nevnes i lederartikkelen at til og med den frie organisasjonsretten står i fare, fordi det kan bli definert som terrorisme.

Vi har nå tatt en titt på Åp. 12 og 13. Akkurat som Jesus har USAs rolle blitt forutsett av Gud lang tid i forveien, og åpenbart for oss «vanlige dødelige» gjennom Guds ord. Denne makten vil igjen lede oppmerksomheten tilbake til det første dyret i leste om i Åp. 13 (v.14.15). Kan dere se at disse tre dyrene etterligner Gud?

1) [Guddommen:] Faderen elsker Sønnen, og alt har han gitt i hans hånd... [Etterligningen:] Dyret som jeg så, lignet en leopard, og det hadde føtter som en bjørn, og munnen var som munnen på en løve. Og dragen gav det sin kraft og sin trone og stor makt (Joh 3:35; Åp 13:2).

2) [Guddommen:] Men jeg sier dere sannheten: Det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere... Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Alt det som Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner for dere... [Etterligningen:] Det forfører dem som bor på jorden, på grunn av de tegn som ble gitt det å gjøre for dyrets øyne. Og det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et bilde av det dyr som fikk sverdhogget og ble levende igjen. Og det fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde til og med kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, skulle drepes (Joh 16:7.14.15; Åp 13:14.15).

Vi leser også om hvordan Jesus skulle lide og dø i stedet for deg og meg, så vi kunne bli frelst ved å ta imot Han som vår personlige frelser. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn ( Joh 1:12).

Gud er frihet og kjærlighet. Disse to begrepene kan ikke skilles. Han tvinger ingen til paradis. Himmelen vil bli et helvete (!) for en som hele sitt liv har fornektet Gud og ikke vil ha noe med Han å gjøre. Derfor lar Han dem få det som de vil. Han lar dem dø. Ikke et evig, smertefullt liv i helvete, som mange kristne hevder. På samme måte som Jesus døde og oppsto, noe som ble «selve våren» for den kristne bevegelse, gjorde «dyret fra havet» det samme (Åp. 13:3-4).

Og jeg så at det av dragens munn og av dyrets munn og av den falske profets munn kom ut tre urene ånder som lignet padder. Det er djevleånder som gjør tegn. De går ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den Allmektiges store dag (Åp 16:13.14) .

Vi står ovenfor et drama med to guder og to evangelier, en ekte og en forfalskning. Hvordan kan vi avsløre det falske? Hvordan finne ut hva som er ekte? Bare ved hjelp av Guds ord og Den Hellige Ånds ledelse.

OBADJA - Strømmen  Adventkirkes  Ungdomslag's blad
www.OBADJA.no

Redaktør: H.M.Trangerud - Webutvikler: A.O.B. 2006