Obadja

DEBATT / AKTUELT / USA

Bill of Rights . - Død eller levende?

Den amerikanske grunnloven fikk i 1791 sine ti første vedlegg (“amendments”), kjent som the Bill of Rights. Disse tilleggsbestemmelsene skulle trygge individets viktigste rettigheter:

Det 1. vedlegget (Amendment I) sikrer trosfrihet og fri religionsutøvelse, ytringsfrihet, pressefrihet, samt retten til fredelige sammenkomster.

Det 4. vedlegget (A. IV) forbyr urimelig ransaking og beslagleggelse av folks hjem og eiendom.

Vedlegg 5 og 6 (A.V & VI) omhandler rettsikkerheten. En person skal ikke nektes rettergang med jury eller en rask og offentlig rettsak. I tillegg skal vedkommende få kjennskap til hva han er anklaget for og hvorfor, møte dem som vitner imot ham, og få mulighet og hjelp til å kunne forsvare seg.

Vedlegg 8 (A.VIII) forbyr bl.a. gru-somme og uvanlige straffer.

Det siste vedlegget (A. X) begrenser regjeringens makt: Den har ingen myndighet utover det som uttrykkelig er fastsatt i Grunnloven. All makt som ikke er nevnt der, er “reservert delstatene...eller folket”.

The Bill of Rights skulle sikre demokratiet og individets rettigheter. Da Amerikas Forente Stater ble opprettet, var hensikten at staten skulle sikre de godene som ble omtalt i uavhengighetserklæringen, nemlig at “alle mennesker er skapt like” og har den samme umistelige rett til “liv, frihet og streben etter lykke”.

Siden den gang Amerikas Forente Stater vokste frem som en frihetens nasjon, har det skjedd store endringer. Ikke minst har ting forandret seg i løpet av det siste året.

President George W. Bush sier han kjemper en kamp mot terror. Hans justisminister, John Ashcroft, mener at alle midler må tas i bruk for å stanse “den usynlige fienden”, “ter-roristene”.

“Våre forslag er nøye utformet med sikte på å redde liv, samtidig som enkeltmenneskers grunnlovsfestede rettigheter ikke blir krenket,” sa Ashcroft i desember i fjor.

Men selv om de folkevalgte lederne taler om èn ting, vitner deres handlinger om noe annet. Blant ofrene i den amerikanske “antiterrorkrigen” er nettopp loven som skulle sikre enkeltmennesket dets rettigheter, the Bill of Rights.

Rettighetsvedleggene har lenge vært under press, men de største skadene er blitt påført i løpet av det siste året.

Bush har blant annet bestemt at det skal opprettes militærdomstoler for terrorister, hvor dommerne hovedsak-lig er militære offiserer. Poenget skal være å ta fienden på “planleggings-stadiet” og dermed forhindre terror-angrep.

Disse domstolene skal plasseres på amerikanske krigsskip og militærbaser, og vil til og med kunne dømme menne-sker fra (og i) andre land til døden - uten at offentligheten be-høver å få vite om det.

Prinsipper brutt: A.I, V, VI, VIII og X.

Andre lover, som av politik-erne har fått stempelet “patriotiske lover”, har gitt myndighetene tillatelse til å ransake folks privatboliger, samt avlytte samtaler og overvåke brev- og e-mailkorrespondanse.

Prinsipper brutt: A. I, IV og X.

I november 2001 ble Tom Ridge utnevnt som leder for det nyopprettede Office of Homeland Security. Ifølge ham er man en terrorist der-som man skulle uttale seg kritisk om andre fordi de til-ber Gud på en annen måte.

Prinsipper brutt: A. I.

Bush kom til makten med bred støtte fra “den kristne del” av befolkningen. Han har heller ikke vært sen til å appelere til folks følelser og religion for å få støtte til sine “antiterrortiltak”.

I tillegg til angrepet på World Trade Center i fjor, har også andre tragiske hendelser (bl.a. flere skyteepisoder på forskjellige skoler) bidratt til et økt ønske i befolkningen om å sette Gud på dagsorden.

I kampen mot terrorisme fremstår USA som den “kristne nasjonen” som skal bekjempe verdens ondskap. Presidenten hevder han har Gud med seg når han angriper “terroristene”, og i kongressen har det vært arrangert offisiell bønnedag. Presidenten har i tillegg ønsket å gi støtte til kristne skoler, og i flere stater er de ti bud (i forandret utgave) blitt hengt opp.

Prinsipper brutt: A. I og X.

Både Bush og justisminister Ashcroft blir regnet som konservative kristne - for befolkningen representanter for “de kristne verdier”. Begge er også aktive tilhengere og praktikanter av dødsstraff. Fra han ble guvenør i Texas i 1995 satte Bush rekord i antallet henrettelser av dødsdømte. Ashcroft er blitt omtalt som “en konserva-tiv lov-og-orden po-litiker som tror på be-rettigelsen av strengere straffer av enkeltpersoner”.

Prinsipper brutt: A. VIII og X.

Det er ikke mye mer som skal til... The Bill of Rights ligger for døden.

OBADJA - Strømmen  Adventkirkes  Ungdomslag's blad
www.OBADJA.no

Redaktør: H.M.Trangerud - Webutvikler: A.O.B. 2006