Obadja

HELSE / INNEKLIMA / GUDS VISDOM

Et spor av Guds visdom

Det regnes i dag som sikkert at inne-klima har sammenheng med utvik-ling av flere lungesykdommer, blant annet astma (1). Fukt i bygninger skaper et dårlig inneklima og utgjør en betydelig helserisiko for dem som oppholder seg der. “Byggfukt er like farlig for helsen som røyk-ing,” ifølge Jan Vilhelm Bakke, spe-siallege i allmenmedisin (2).

Fuktskader kan føre til økt avgas-sing fra alle typer bygningsmaterialer som avgir kjemiske stoffer til luften. Det kan også forårsake oppvekst av bakterier, sopp og andre mikro-organismer. Muggsopp utvikler seg spesielt godt under fuktige forhold, ved temperaturer mellom 25-28 oC og når det finnes biologisk materiale som gir soppen næring. Mange ut-vikler allergi eller annen overfølsom-het mot muggsopp. En del muggsop-per og bakterier kan utvikle og fri-gjøre giftige stoffer (myotoksiner og endotoksiner) og flyktige organiske forbindelser, som kan være helse-skadelige.

Selv om det fuktskadede materialet tørker, betyr ikke det nødvendigvis at faren er over. Frigjøringen av de helseskadelige stoffene fra mugg-sopp og bakterier kan øke, selv etter uttørkingen. Myndighetenes anbe-faling er derfor: “Ved fuktskader med bakterieinfeksjon og muggvekst bør skadet materiale fjernes.” (2).

Dette rådet er blant annet basert på “moderne” kunnskap om ting vi ikke kan se med det blotte øye, men som forskning og vitenskap har kommet frem til. Det er likevel ikke noe nytt råd.

Før israelittene bosatte seg i Kana-ans land, før de hadde bygd sitt første hus, gav Gud dem følgende instrukser som omhandlet bolig, “inneklima” og helse:

Dersom det ble oppdaget sopp i et hus, skulle eieren melde fra til presten. Etter at huset var tømt, ville presten undersøke huset. Var det grønnlige eller rødlige merker på veggene som så ut til å gå dypt inn, skulle han stenge huset i 7 dager. Deretter skulle han igjen undersøke huset.

“Hvis smitten da har spredd seg ut-over på veggene i huset, skal prest-en befale at de river ut de steinene der smitten finnes, og de skal kaste steinene utenfor byen på et urent sted.”

Mørtelet skulle så skrapes av veggene, nye steiner skulle erstatte de gamle, og ny mørtel strykes på. Dersom de ikke så flere tegn til sopp, ble huset erklært som rent. Men hvis smitten igjen dukket opp, skulle presten gjøre en ny undersøkelse.

“Hvis smitten virkelig har spredd seg i huset, da er det en ødeleggen-de sopp i huset. Det er urent. Han skal rive ned huset, steinene, tøm-meret og alt mørtelet som ble strøket på huset, og han skal bære alt uten-for byen, til et urent sted.”

Den som hadde vært i huset, skulle vaske klærne sine, og ble regnet som uren til kvelden. (Fra 3. Mos. 14, 33-48).

Hva var dette? Religiøse ritualer? Eller var det et råd fra visdommens Gud om hvordan de kunne beskytte seg mot den helsefaren som et “smit-tet hus” representerte? Hvem hadde på den tid den kunnskap som disse rådene inneholder, og som forskning først i senere år har fått innsyn i?

“Men visdommen, hvor er den å finne? Hvor er stedet der forstand-en er? ... Gud vet veien til visdom-men, og Han kjenner stedet der den er. For Han har skuet til jord-ens ender, Han har sett overalt under himmelen.” (Job. 28, 23)

Guds ønske var at israelittene skulle føre denne kunnskapen videre til sine etterkommere og la det være et vitnesbyrd for andre folkeslag.

“Når din sønn spør deg i tiden som kommer, og sier: “Hva betyr de vitnesbyrdene, lovene og dommene som Herren vår Gud har befalt dere?”, da skal du si til din sønn: “...Herren befalte oss å holde alle disse lovene, og å frykte Herren vår Gud, så det alltid skulle gå oss vel og Han kunne holde oss i live, som på denne dag...” (5.Mos. 6, 20-24).

“Derfor skal dere ta dere i vare så dere holder dem. For nettopp dette er deres visdom og forstand fremfor øynene på de folkeslag-ene som kommer til å høre alle disse lovene, og som vil si: “San-nelig, dette store folket er et vist og forstandig folk.” (5.Mos. 4, 6).

Alle de gode råd om helse og hygiene som vi finner i Bibelen, stammer fra Ham som i begynnelsen skapte denne verden, og som bedre enn noen andre kjenner til sammen-henger når det gjelder hva som er bra og hva som er skadelig for sine skapninger.

“Å, hvilken dybde av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud!” (Rom. 11, 33).

OBADJA - Strømmen  Adventkirkes  Ungdomslag's blad
www.OBADJA.no

Redaktør: H.M.Trangerud - Webutvikler: A.O.B. 2006