Obadja

BIBELEN / PROFETIER / TRO

Profetier og bibelens unikhet

Bibelen er det mange profetier som er oppfylt. Dette blir mot-sagt av skeptikere, som hevder de oppfylte profetiene ble skrevet etter de ble oppfylt. Dette kan imidler-tid ikke bevises, men fordi de ikke tror at Bibelen har guddommelig inspira-sjon, mener de at det er umulig at de ble skrevet før. Slik mener de at vantroens selvfølgelighet beviser at bøkene ble skrevet i ettertid. Det er imidlertid et problem med påstanden som vi skal se på idet vi går igjennom noen av profetiene.

Først er det verdt å nevne at ingen andre relifiøse bøker eller vitenskape-lige bøker har kunnet komme med slike konkrete profetier og direkte opp-fyllelser av dem. Her er Bibelen unik og den eneste i sitt slag. Hvem ga skribentene av Bibelen en informasjon ingen “religiøse skribenter” av andre religioner har fått?

Alle kan tippe på hva som vil skje i fremtiden, og tipper man nok, må noe av det gå i oppfyllelse. Likevel vil jeg da ikke ha forutsett fremtiden, men ha tippet den. Å hevde kunne forutse fremtiden, krever at alt man forutså må skje slik som det ble forutsett, ellers har det ikke vært forutsett, men gjetning. Bibelens Gud hevder Han forutser, og tvilere har dermed den mulighet til å finne feil i profetienes oppfyllelse og dermed avsløre Gud som en løgner. Men hvis de ikke kan avsløre Han, må de også godta at om alle profetiene er blitt nøyaktig oppfylt, må de ha vært forutsett og ikke tippet av forfatteren. Bibelens Gud forteller om Seg Selv:

“Husk på de første ting, som er evighet, for Jeg er Gud, og det er ingen annen. Jeg er Gud, og det er ingen som Jeg. Jeg forkynner fra begynnelsen og avslutningen, fra den første tid til det som ennå ikke er skjedd. Jeg sier: “Mitt råd skal stå fast, og Jeg vil gjøre alt etter Mitt velbehag.” (Jes. 46, 9-10).

Tyrus og en utfordring til tvilere

“Så sant Jeg er Herren,” sa Han som Bibelen hevder er jordens rett-messige Skaper og eier, Han som sier “foruten Meg er det ingen gud”, og som kaller alle andre gudereligioner for bedrag. “For Jeg, Herren, har talt, sier Herren Gud.” I profetien om Tyrus sin skjebne har Gud også lagt en erklæring. Det betyr at om pro-fetien kan gjendrives eller slås feil, så beviser det at Herren Gud ikke er det Han sier Han er eller at Han ikke har talt det Han sier Han har.

“For Jeg, Herren har talt, sier Her-ren Gud,” sier Han, “du (Tyrus) skal aldri bygges opp igjen.”

I mange århundrer vokste Tyrus i storhet og betydning i Midtøsten. Byen var handelssentrum og blomstret som storby. Mens Tyrus var på sitt beste, og ingen ville tro den kunne øde-legges, sto Bibelens Guds profet, Ese-kiel frem (ca. år 590 f.Kr.) og forutså med Guds Ord:

“Derfor, så sier Herren Gud: Se, Jeg er imot deg, Tyrus, og Jeg skal la mange folkeslag komme opp imot deg, lik havet lar sine bølger komme opp. De skal ødelegge murene rundt Tyrus og rive ned hennes tårn. Jeg skal skrape støvet av hen-ne og gjøre henne til en naken klip-pe. Hun skal bli en tørkeplass for fiskegarn midt ute på havet, for Jeg har talt, sier Herren Gud. Hun skal bli til bytte for folkeslagene. Også hennes døtre i landet skal drepes ved sverdet. Da skal de erkjenen at Jeg er Herren.

For så sier Herren Gud: Se, Jeg skal føre Nebukadnesar, Babylons konge, mot Tyrus fra nord med hest-er, vogner og en hær med mange folk. Han skal drepe dine døtre i landet med sverdet. Han skal reise en skanse mot deg, kaste opp en voll mot deg og reise et vern mot deg. Han skal støte sine rambukker mot dine murer, med sine økser skal han rive ned dine tårn. Fra hans hær av hester skal støvet fra dem dekke deg. ... De skal røve din rik-dom og ta dine varer som bytte. De skal rive ned dine murer og ødeleg-ge dine herlige hus. Steinene, tøm-meret og støvet skal de legge midt i vannet.

Jeg skal gjøre slutt på larmen av dine sanger, og lyden av dine lyrer skal ikke høres lenger. Jeg skal gjøre deg til et nakent berg. Du skal bli en tørkeplass for fiskegarn, og du skal aldri bygges opp igjen, for Jeg, Herren, har talt, sier Herren Gud.” (Esek. 26, 3-14).

Ikke lenge etter at denne profetien ble gitt, beleiret Babylons konge byen, og etter 13 år inntok han byen og over-vant folket som bodde der.

Mange tvilere hevder da at Esekiels bok ble skrevet etter Babylons inntok i Tyrus. Men profetien går lengere enn Babylons inntok. Hadde Babylons inntog vært det eneste som rammet Tyrus, hadde Esekiel tippet godt om fremtiden, men han hadde ikke forut-sett fremtiden. For mye av profetien Esekiel kom med i Herrens navn, var ikke oppfylt med ødeleggelsen av Tyrus. To og et halvt århundre etter, var fortsatt ikke profetien oppfylt, men så skjedde det noe oppsiktsvekkende. Aleksander den store angrep det nye Tyrus, som var bygd på en øy like utenfor den gamle byen, i året 332 f.Kr. For å kunne angripe den nye byen Tyrus, tok han murene, tårnene, tømmeret og ruinene av husene og palassene i den gamle Tyrus-byen, og bygde en demning over til øya hvor den nye byen lå. For å kunne bygge, ble alt fra stein, treverk og støv kastet i havet.

Så kan skeptikerne si at profetien ble skrevet etter Alexander den stores tid. Men de kan ikke bevise det. Det er verd å nevne at Encyclopeadia Britannica, under artikkelen Esekiel, skriver at boken ble skrevet rundt 586-450 f.Kr., altså over hundre år før pro-fetiene gikk i oppfyllelse. Men om så dette ble nektet trodd, går profetien om Tyrus enda lenger. Ja, profetien varer ennå. Det står: “...du (Tyrus) skal aldri byg-ges opp igjen, for Jeg, Herren, har talt, sier Herren Gud.” (Esek. 26, 14).

Tyrus er den dag i dag ennå ikke bygd opp igjen. Hvem som helst kan prøve å gjenreise byen på sitt sted. Resultatet av forsøket vil enten bevise Bibelen feil og Bibelens Gud en myte, eller dok-umentere Bibelens ekthet. For de bibel-tvilere som virkelig øn-sker å bevise at Bibelen er falsk, bør dette være en utfordring. Området er frodig og eier mye vann, et ideelt sted for å bygge en by. Uansett, så langt er profe-tien oppfylt og forblir oppfylt.

“Den franske skeptiker, Volney, forteller at han har besøkt stedet og sett fiskerne bruke klippene som tørkeplass for garnene, akkurat slik profetien sa det kom til å skje.” (Esek. 26, 14, og Pro-fetien taler, s. 44/ Reiser II, s. 212).

Ingen bok eller forfatter utenom i Bibelen har gitt en profeti som strakte seg over 2000 år i frem-tiden og som skjedde slik som forutsagt. Hvorfor har ingen an-nen religiøs bok klart å gjøre det-te, eller noen vitenskapsmann? Det må konkluderes med at Bibelen er unik på dette området og har ennå ikke møtt sin like, slik Bibelens Gud også hevdet at den ikke vil.

Tyrus sin søsterby, Sidon, ble det også profetert om, men profetien mot denne byen var aldri at den aldri skulle gjen-oppbygges eller at ødeleggelsen skulle være endelig. Det er verdt å nevne at denne byen, i motsetning til Tyrus, eksisterer tross gjentatte ødeleggelser i fortiden, og er i dag en by med over 10 000 innbyggere.

Asjkalon

Profetien mot byen Asjkalon kom fra Bibelens Gud gjennom profetene Se-fanja og Sakarja: “Asjkalon skal bli lagt øde.” (Sef. 2, 4). “Asjkalon skal ikke være bebodd.” (Sak. 9, 5). Denne byen ble grunnlagt 1800 år f.Kr. og var ikke en by noen kunne gjette ville få en slik ende på Sefanja og Sakarjas tid. I dag kan vi se sluttresultatet av profetien. “Asjkalon”: Nå et øde sted på kysten 20 km nord for Gaza. ... Fra dette tilsandede område rager det adspredte søyler opp; rester av øde-lagte bygninger og nedbrutte murer bærer tydelig vitnesbyrd om svunnen storhet. Landet rundt om er fruktbart, vin, oliven og frukttrær vokser fro-digt.”

Asjkalons frodige omgivelser burde tilsi at dette var en by som ville bli gjen-oppbygd. Men Bibelens beskrivelse av dette nå øde og ubebodde området hvor byen en gang lå, er direkte opp-fylt. Oppfyllelsen av denne profetien skjedde nesten 1500 år etter profetien ble gitt, og byen har nå ligget øde og ubebodd i 600 år som et vitne om Bibelens forutseende.

Daniels bok

Alle som tror Bibelen er Guds ord, tror jo også at Daniels bok ble skrevet av Daniel da israelittene var i fangenskap i Babylon. Fordi profetiene i Daniels bok er så konkrete og nøyaktig oppfylt, er de vanskelige å fjendrive. Tvilere hevder da at Daniels bok ikke kan være skrevet av Daniel og ble skrevet etter profetienes oppfyllelse. Grunn-laget for å tro dette er basert på troen om at Gud ikke eksisterer og menne-sket ikke kan se fremtiden og derfor farer med bedrag. Tvilere har vært så dristige som gjette på at Daniels bok ble skrevet av en ukjent forfatter rundt år 168 f.Kr. Andre tvilere kommer med andre forklaringer. Det ingen kan gjendrive, er at Dani-els bok var med i Septuginta, den greske oversettelsen av den hebraiske Bibel, hvilket skjedde f.Kr.

I Daniels bok kap. 2 og 7 får Daniel vite at det etter Babylon skal komme tre verdensriker. Til sammen skulle det være kun fire verdensriker over fire århundrer. Etter det skulle riket bli oppdelt og forbli oppdelt til enden. Hvis Daniel skrev denne boken da Babylon var på toppen av sin makt, fikk han ved guddommelig viten vite at det etter Babylon skulle komme tre verdensriker til: Medo-Persia, Grekenland og Rom.

Hvis tvilere holder fast ved at Daniels bok ikke ble skrevet før 100-tallet f.Kr., så slår heller ikke dette ihjel profetiens nøyaktighet. Den ukjente for-fatter som de mener har skre-vet boken, ville ikke ha noen forutsetning for å vite at Rom ville falle og at det ikke skulle oppstå et nytt verdensrike. Med tanke på den historiske ut-viklingen forut for Romerriket, ville det vært dristig å påstå at ikke noe nytt verdnesrike ville oppstå etter Rom.

Så uansett om det er bibelkritikere eller bibeltroende, så har Daniels bok profetert nøyaktig om fremtiden.

Det er interessant å tenke over at dersom en ny makt tok over Roms verdensherredømme, så ville Bibelen bli bevist å være feil. Den Gud som hevder å fortelle Daniel fremtiden, kan da ikke være det Han sier.

Men Bibelen hadde rett og har det fortsatt. Gjennom de siste 2000 år har det skjedd mange forsøk på å opprette et verdensherredømme der Rom mis-tet sitt. I det syvende århundre feide araberne over Europa og angrep (det falne) Romerriket, men de lyktes ikke å få makt over områdene og opprette et rike. Mange mektige krigere har søkt å oppnå det Rom en gang hadde, uten hell. Blant dem kan nevnes Karl den store, Karl den tolvte, Napoleon, Hitler og andre som har gjort forsøk.

På grunn av profetiene i Daniel, var det mange gudfryktige menn under 2. verdenskrig som sa at Hitler aldri ville lykkes. De stolte på det Gud hadde vist dem gjennom Daniels bok. Mens Hitler invaderte det ene landet etter det andre, fortalte de sine barn at Hitler ikke ville lykkes og ville falle. “Så sant Bibelen er sann,” sa de, “Så sant Bibelen er sann, vil ikke Hitler lyk-kes.”

Til tross for at kritikere krangler om hvor nær år null Daniels bok ble skre-vet, kan ikke Daniels bok gjendrives. Boken forteller fremtiden nøyaktig. Ingen mannesker kunne, når verdens-riker var alt de hadde sett de siste år-hundrene, gjette at det aldri mer ville oppstå et slikt rike etter Rom. Gjen-nom de siste 2000 årene har vi i Euro-pa bare kunnet beskue hvordan Guds ord i Daniel ikke er blitt gjendrevet. Dette til tross for alle mektige her-skere som har prøvd seg gjennom disse 2000 årene, bare for å mislykkes og dermed gjøre Daniels bok enda mer torverdig.

RTS

 

OBADJA - Strømmen  Adventkirkes  Ungdomslag's blad
www.OBADJA.no

Redaktør: H.M.Trangerud - Webutvikler: A.O.B. 2006